English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 4:19
Allahna kuma zai biya dukan bukatunku bisa ga ɗaukakar wadatarsa cikin Kiristi Yesu.