A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 1:9
In muka furta zunubanmu, shi mai aminci ne mai adalci kuma, zai gafarta mana zunubanmu, yǎ kuma tsarkake mu daga dukan rashin adalci.