English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 13:21
Bayan ya faɗi haka, sai Yesu ya yi juyayi a ruhu, ya kuma furta cewa, “Gaskiya nake gaya muku, ɗayanku zai bashe ni.”