English
A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 4:12
Ba a samun ceto ta wurin wani dabam, gama babu wani suna a ƙarƙashin sama da aka ba wa mutane wanda ta wurinsa dole mu sami ceto.”