English
A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 1:15
Kiristi shi ne surar da ake gani na Allah wanda ba a iya gani, ɗan fari a kan dukan halitta.