English
A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 4:10
to, sai ku san wannan, ku da dukan mutanen Israʼila cewa: Da sunan Yesu Kiristi Banazare, wanda kuka gicciye amma wanda Allah ya tasar daga matattu ne, wannan mutum yake tsaye a gabanku lafiyayye.