English
A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 3:12
Da yake Allah ya mai da ku zaɓaɓɓu, tsarkaka, ƙaunatattu, sai ku dinga jin tausayin juna, kuna yin alheri, kuna nuna tawaliʼu da sauƙinkai da jimrewa.