English
A A A A A

Aya ta Rana

Ayyukan Manzanni 2:36
“Saboda haka bari dukan Israʼila su tabbatar da wannan: Allah ya mai da wannan Yesu, da kuka gicciye, Ubangiji da kuma Kiristi.”