English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 15:13
Bari Allah na bege yǎ cika ku da matuƙar farin ciki da salama yayinda kuke dogara gare shi, domin ku yalwata cikin bege ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki.