English
A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 5:22
Amma amfanin da Ruhu yake sa shi ne ƙauna, farin ciki, salama, haƙuri, kirki, nagarta, aminci,