English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 12:46
Na zo cikin duniya a kan ni haske ne, don duk wanda ya gaskata da ni, kada yǎ zauna a cikin duhu.