English
A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 1:17
Ya kasance kafin dukan abu, kuma a cikinsa ne dukan abubuwa suke a harhaɗe.