A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus 2:2
Kamar sababbin jarirai, ku yi marmarin madara tsantsa ta ruhaniya, domin ta wurinta za ku yi girma cikin cetonku,