A A A A A

Aya ta Rana

Ibraniyawa 2:14
Da yake ʼyaʼyan suna da nama da jini, shi ma sai ya ɗauki kamanninsu na mutum domin ta wurin mutuwarsa yǎ hallaka wanda yake riƙe da ikon mutuwa-wato, Iblis—