English
A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 1:18
Shi ne kuma kan ikkilisiya, wadda take jikinsa. Shi ne mafari da kuma na farko da ya tashi daga matattu, domin a cikin kowane abu yǎ zama mafifici.