A A A A A

Aya ta Rana

Ruʼuya ta Yohanna 5:9
Suka rera sabuwar waƙa: “Ka cancanci ka karɓi naɗaɗɗen littafin ka kuma buɗe hatimansa, domin an kashe ka, da jininka kuma ka sayi mutane wa Allah, daga kowace kabila da harshe da mutane da kuma alʼumma.