English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 6:10
A ƙarshe, bari ƙarfin ikon Ubangiji yǎ ba ku ƙarfi.