A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 1:19
Gama Allah ya ji daɗi yǎ sa dukan cikarsa ta kasance a cikin Kiristi,