English
A A A A A

Aya ta Rana

Yaƙub 1:12
Mai albarka ne mutumin da yake ɗaurewa cikin gwaji, gama bayan ya yi nasara da gwajin, zai sami rawanin rai wanda Allah ya yi alkawari ga waɗanda suke ƙaunarsa.