English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 13:13
Kuna ce da ni ‘Malam,’ da kuma ‘Ubangiji,’ daidai ne kuwa, gama haka nake.