English
A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 2:20
An gicciye ni tare da Kiristi. Yanzu ba ni ne kuma nake raye ba, sai dai Kiristi ne yake raye a cikina. Rayuwar da nake yi a jiki, ina rayuwa ce ta wurin bangaskiya cikin Ɗan Allah, wanda ya ƙaunace ni ya kuma ba da kansa domina.