English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 15:30
Ina roƙonku ʼyanʼuwa, saboda Ubangijinmu Yesu Kiristi da kuma saboda ƙaunar Ruhu, ku haɗa kai tare da ni cikin famata ta wurin yin adduʼa ga Allah saboda ni.