A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 6:24
Alheri yǎ tabbata ga dukkan masu ƙaunar Ubangiji Yesu Kiristi da ƙauna marar ƙarewa.