A A A A A

Aya ta Rana

Yaƙub 2:26
Kamar yadda jikin da babu ruhu matacce ne, haka ma bangaskiyar da babu ayyuka matacciya ce.