A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 8:1
Saboda haka, yanzu babu hukunci don waɗanda suke cikin Kiristi Yesu,