English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 14:1
Ku karɓi wanda bangaskiyarsa ba ta yi ƙarfi ba, amma fa kada ku hukunta shi a kan abubuwan da ake da shakka a kai ba.