English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 4:25
Saboda haka dole kowannenku yǎ bar yin ƙarya yǎ kuma riƙa faɗa wa maƙwabcinsa gaskiya, gama dukanmu gaɓoɓi jiki ɗaya ne.