English
A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 2:6
To, da yake kun karɓi Kiristi Yesu a matsayin Ubangiji, sai ku ci gaba da rayuwa a cikinsa,