A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 2:9
Ceto ba lada ba ne saboda abubuwa masu kyau da muka yi, don kada wani yǎ yi taƙama.