English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 2:10
Allah ya shirya mana mu yi abubuwa masu kyau mu kuma yi rayuwa kamar yadda kullum yake so mu yi. Shi ya sa ya aiko da Kiristi yǎ sa mu zama abin da muke.