A A A A A

Aya ta Rana

1 Bitrus 5:6
Saboda haka, ku ƙasƙantar da kanku a ƙarƙashin hannun Allah mai ƙarfi, don yǎ ɗaukaka ku a lokacin da ya ga dama.