A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 6:6
Duk wanda aka koya wa Maganar, yǎ ci moriyar abubuwansa na alheri tare da mai koyarwa.