English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 5:21
Ku yi biyayya da juna saboda bangirmar da kuke yi wa Kiristi.