English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 4:15
Ya kamata kullum ƙauna ta sa mu faɗa gaskiya. Ta haka za mu yi girma a kowace hanya mu kuma zama kamar Kiristi, wanda yake kan