English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 2:14
Ku yi kome ba tare da gunaguni ko gardama ba,