A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa ๒:๑๔
Ku yi kome ba tare da gunaguni ko gardama ba,