English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 3:20
Duk mai aikata mugunta yana ƙin haske, ba zai kuwa zo cikin haske ba don yana tsoro kada ayyukansa su tonu.