English
A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 11:28
“Ku zo gare ni, dukanku da kuka gaji kuke kuma fama da kaya, zan kuwa ba ku hutu.