Instagram
English
A A A A A
Aya ta Rana
Yohanna ८:१२
Saʼad da Yesu ya sāke magana da mutanen, sai ya ce, “Ni ne hasken duniya. Duk wanda ya bi ni ba zai yi tafiya cikin duhu ba, sai dai yǎ sami hasken rayuwa.”