English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 5:3
Kada a ma ambaci fasikanci, da kowane irin aikin lalata ko kwaɗayi a tsakaninku, domin bai dace da tsarkaka ba.