A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 5:14
“Ku ne hasken duniya. Birnin da yake a bisan tudu ba ya ɓoyuwa.