English
A A A A A

Aya ta Rana

Ruʼuya ta Yohanna 1:8
“Ni ne Alfa da kuma Omega,” in ji Ubangiji Allah, “wanda yake a yanzu, wanda yake a dā, da kuma wanda zai zo, Maɗaukaki.”