A A A A A

Aya ta Rana

Ibraniyawa 1:1
A dā Allah ya yi wa kakanni-kakanninmu magana ta bakin annabawa a lokatai dabam dabam da kuma a hanyoyi iri iri,