A A A A A

Aya ta Rana

Kolossiyawa 1:13
Gama ya riga ya cece mu daga mulkin duhu ya kuma kawo mu cikin mulkin Ɗan da yake ƙauna,