A A A A A

Aya ta Rana

Yaƙub 3:16
Gama inda akwai kishi da sonkai, a can za a tarar da hargitsi da kowane irin mugun aiki.