English
A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 16:25
Ɗaukaka ta tabbata ga mai ikon ƙarfafa ku bisa ga bisharata, bisa ga waʼazin Yesu Kiristi, wadda ta gare ta ne aka bayyana asirin nan da yake ɓoye tun filʼazal,