A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 3:17
Gama Allah bai aiki Ɗansa duniya don yǎ yi wa duniya hukunci ba, sai dai domin yǎ ceci duniya ta wurinsa.