A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 3:16
“Gama Allah ya ƙaunaci duniya sosai har ya ba da wanda yake Ɗaya kuma Makaɗaicin Ɗansa domin duk wanda ya gaskata da shi kada yǎ hallaka sai dai yǎ sami rai madawwami.