A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 1:1
Tun fara farawa akwai Kalma, Kalman kuwa yana nan tare da Allah, Kalman kuwa Allah ne.