A A A A A

Aya ta Rana

Romawa 15:12
Kuma Ishaya ya ce, “Tushen Yesse zai tsiro, wanda zai taso yǎ yi mulkin alʼummai; Alʼummai za su sa bege a gare shi.”