English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 14:1
“Kada zuciyarku ta ɓaci. Ku gaskata da Allah, ku kuma gaskata da ni.